Standardy UE

Standardy Zatrudnienia Wspomaganego opracowane zostały przez Europejską Unię Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE). EUSE jest organizacją pozarządową założoną w  1993 r. w celu wpierania rozwoju i promocji modelu zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych w krajach Europy.

Zgodnie z założeniami EUSE Zatrudnienie Wspomagane musi opierać się na następujących elementach:

► równe zatrudnienie na otwartym rynku pracy,

► równa płaca według bieżącej stawki rynkowej,

► wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy,

► wsparcie o charakterze zindywidualizowanym i ciągłym, zgodnie z potrzebami osoby wspieranej.

Wsparcie udzielane w metodzie ZW powinno się opierać na wartościach takich jak: indywidualność osoby wspieranej, dostosowanie usługi do jej potrzeb i możliwości, szacunek dla tej osoby, poufność informacji na temat osoby wspieranej i respektowanie jej świadomych wyborów, upodmiotowienie (empowerment) umożliwiające osobom korzystającym ze wsparcia podejmowanie decyzji dotyczących ich życia i zapewniające im wpływu na proces planowania, ewaluacji i tworzenia usług dla nich przeznaczonych.

 

EUSE określa kilka etapów modelu ZW:

  1. Zaangażowanie klienta
  2. Tworzenie profilu zawodowego
  3. Poszukiwanie pracy
  4. Współpraca z pracodawcą
  5. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim

 

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że zatrudnianie wspomagane, realizowane poprzez zapewnienie wsparcia trenera pracy – osobistego asystenta zawodowego, jest najbardziej efektywną formą usług wspierających zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla zatrudniających ich pracodawców.

 

Źródło: EUSE – Broszura informacyjna i standardy jakości; EUSE – Zbiór praktycznych wskazówek; tłum. PSOU