Definicja

Zatrudnienie wspomagane to praca zarobkowa osoby niepełnosprawnej w zintegrowanym środowisku na otwartym rynku pracy, przy zapewnieniu jej stałego wspomagania. Praca zarobkowa oznacza taką samą zapłatę za taką samą pracę, jak w przypadku pracownika pełnosprawnego. Istotę tej formy zatrudnienia stanowi zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy przy asyście wspomagającego ją  trenera pracy, który pomaga jej znaleźć zatrudnienie, przystosować się do wykonywania obowiązków zawodowych i do sytuacji społecznej w środowisku pracy, a następnie wspiera ją w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym.”

(Definicja Światowego Stowarzyszenia Zatrudnienia Wspomaganego – World Association of Supported Employment (WASE))„zatrudnienie wspomagane jest płatną pracą wykonywaną przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób. Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą pracę, jaką wykonują osoby sprawne”.

(Definicja Światowego Stowarzyszenia Zatrudnienia Wspomaganego)

„wsparcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami albo osób wykluczonych, w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy”.

(Definicja ZW wg. Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE))

 

Model zatrudnienia wspomaganego (supported employment) to model zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w którym osoba nieaktywna zawodowo, niepełnosprawna, cierpiąca na zaburzenia psychiczne lub z innych względów społecznie wykluczona, otrzymuje w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej kompleksowe zewnętrzne wsparcie. Jedną z form wsparcia jest pomoc trenera pracy,wykwalifikowanego specjalisty, który przygotowuje. osobę z zaburzeniami psychicznymi, do podjęcia zatrudnienia – pomaga w znalezieniu odpowiedniego do kwalifikacji, możliwości i aspiracji stanowiska pracy, wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami, a także monitoruje przebieg zatrudnienia, aż do uzyskania przez tę osobę całkowitej samodzielności.