otwarte drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

http://otwartedrzwi.pl

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – celem stowarzyszenia jest m.in. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym. Na działalność składają się m.in.: pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe (Agencja Pracy), kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, prowadzenie centrów integracji społecznej, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych i ośrodków dziennego pobytu osób dla osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu, prowadzenie szkół i placówek kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych, świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych, prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych, itp.

Powrót do listy organizacji