Słowniczek

Wykaz skrótów:

 

ZW – Zatrudnienie Wspomagane

OZP – osoba z zaburzeniami psychicznymi

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy

DPS – Dom Pomocy Społecznej

WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej

ZPCh – Zakład Pracy Chronionej

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej

PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie