Szkolenia dla pracodawców

SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW

 

W okresie marzec – czerwiec 2015 w ramach projektu zrealizowano 6 szkoleń dla pracodawców mazowieckiego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ:

– RODZAJE I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

– ELEMENTY TRENINGU ANTYDYSKRYMINACYJNEGO,

– SPECYFIKA KOMUNIKACJI Z OSOBAMI  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,

– MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

LICZBA TRENINGÓW:            6 x 6 godzin

OKRES TRWANIA:            MARZEC – CZERWIEC 2015

LICZBA UCZESTNIKÓW:        54

UCZESTNICY:    Kierownicy Działu Personalnego McDonald’s Polska z woj. Mazowieckiego oraz Kierownicy Restauracji z Warszawy i okolic.

PROWADZĄCY TRENING: 3 osoby – 2 psychologów i trenerów pracy wspomaganej + trener pracy, z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i aktywizacji zawodowej ON

 

OGÓLNE CELE TRENINGU:

1.    Poszerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności.

2.    Próba zrozumienia osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.    Praca z własnymi stereotypami i uprzedzeniami.

4.    Analizowanie sytuacji problemowych w miejscu zatrudnienia.

5.    Poszerzenie wiedzy praktycznej na temat strategii rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracowniczym.

6.    Określenie i uświadomienie skutków dyskryminacji w miejscu pracy.

7.    Komunikacja w miejscu pracy – istota, zasady, techniki wzmacniające i poszerzające umiejętności komunikacyjne w środowisku pracowniczym z dużym naciskiem na komunikację z osobami posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8.    Stosowanie metod wzmocnień pozytywnych i konsekwencji.

9.    Przedstawienie  sposobów rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy interpersonalnej.

10.    Poszerzenie wiedzy z zakresu ulg wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – SOD – system dofinansowania wynagrodzeń.

11.    Usystematyzowanie  informacji dotyczących praw  osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

12.     Dyskusja na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

13.     Przybliżenie modelu pracy wspomaganej.

Treningi z założenia były dopasowywane do zgłaszanych potrzeb Uczestników. Powoduje to, iż nacisk kładziony był na cele wybrane za najważniejsze podczas wstępnej części spotkania i wzbogacane o techniki poszerzające wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną.

 

ELEMENTY EWALUACYJNE:

Z analizy ankiet ewaluacyjnych oraz obserwacji treningów można wyciągnąć następujące wnioski:

1.    Uczestnicy uświadomili sobie obecność własnych oraz funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów, uprzedzeń i zachowań dyskryminujących względem osób z niepełnosprawnościami.

2.    Na pytanie z ankiety ewaluacyjnej „Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan te warsztaty innym?” większość udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie TAK”.

3.    Duża część osób zgłosiła chęć kontynuowania treningów w celu sprawdzenia wprowadzonych zmian w miejscu pracy, wszyscy natomiast stwierdzili, że podobne treningi potrzebne są pozostałym pracownikom ich Restauracji – głównie managerom.

4.    Uczestnicy treningu poznali techniki i  sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych pojawiających się w miejscu pracy.  Trening poszerzył wiedzę  na temat różnych niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych, komunikacji , strategii zaradczych stosowanych w momencie pojawienia się objawów chorobowych – wytwórczych i innych dolegliwości  wynikających z postawionej diagnozy .  Osoby  zostały wyposażone w wiedzę i techniki służące rozwiązywaniu sytuacji problemowych wynikających z niepełnosprawności pracowników i pojawiających się konfliktów wewnątrz struktur pracowniczych personelu.  Większość uczestników oceniła je jako bardzo przydatne w codziennej pracy i poszerzające kompetencje społeczno- zawodowe.

5.    Uczestnicy docenili możliwość wymiany doświadczeń z innymi członkami grupy oraz przełamania swoich barier względem osób z niepełnosprawnością. Bardzo dobrze ocenili atmosferę panującą podczas cyklu warsztatowego  i przygotowanie merytoryczne prowadzących.

6.    Każdy z uczestników miał szansę uczestniczyć w elementach treningu antydyskryminacyjnego, gdzie na własnej skórze mógł poczuć swoje lęki, obawy stereotypy jakimi się kieruje i jakie się uruchamiają w kontakcie z osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Grupa mogła przełamać swojej bariery względem osób z niepełnosprawnością. Ten element warsztatów wzbudził u wszystkich uczestników najwięcej emocji i zainteresowania powodując zwiększenie wglądu w oba światy : osób zdrowych i osób ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością.

7.    Wszyscy członkowie treningów podkreślali dużą wartość realizacji szkolenia ze względu na ich praktyczne zastosowanie, liczbę ćwiczeń , które sprawiały że osoby mogły zobaczyć funkcjonowanie osoby z orzeczeniem z innej perspektywy. Poznać ich zalety, trudności z jakimi borykają się na co dzień i techniki które mogą im i pracodawcom ułatwić funkcjonowanie.

8.    Większość uczestników dostrzegła korzyści płynące z modelu zatrudnienia wspomaganego.  Zostały wypracowane elementy współpracy mające na celu ułatwienie osobom  z niepełnosprawnością funkcjonowanie i zatrudnienie na otwartym rynku pracy a także pomoc pracodawcom w utrzymaniu zatrudnienia takich osób i zminimalizowaniu.