Legislacja

Prawo przewiduje wiele udogodnień dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Pracodawcy przysługuje: Dofinansowanie do wynagrodzenia i składek emerytalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może skorzystać z miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Dofinansowanie przysługuje pracodawcy:

  • zatrudniającemu mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,
  • prowadzącemu zakład pracy chronionej.

 

Dofinansowanie nie przysługuje:

– do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.

– pracodawcy, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, pomimo zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

– pracodawcy posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON do czasu ich uregulowania.

Pracodawca, który chce skorzystać z pomocy musi się zarejestrować w PFRON.

 

Wysokość dofinansowania

Od 1 kwietnia 2014 r. pomoc publiczna w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników jest identyczna dla każdego pracodawcy – zarówno na otwartym, jak i na chronionym rynku pracy.

Kwoty maksymalnego dofinansowania są uzależnione tylko i wyłącznie od wymiaru czasu pracy, schorzeń szczególnych oraz od tego czy pracownik jest zatrudniony powyżej 1 etatu u innego pracodawcy, gdyż dofinansowanie przysługuje tylko do pełnego wymiaru czasu pracy oraz od kosztów płacy, tj. jego limitu w wysokości 75 proc.

Wysokość miesięcznego dofinansowania ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Ponadto zależy ono od:

  • stopnia niepełnosprawności pracownika
  • typu pracodawcy
  • rodzaju schorzeń specjalnych pracownika

 

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

  • 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

(Żródło: www.pfron.org.pl)

 

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osób z niepełnosprawnością

Maksymalna wysokość pomocy na dostosowanie stanowiska wynosi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).O taki zwrot mogą ubiegać się firmy z otwartego i chronionego rynku pracy. Od 1 stycznia 2015 r. ta pomoc przysługuje także osobom niepełnosprawnym już zatrudnionym.

 

Wyposażenie stanowiska pracy

Osoba niepełnosprawna, która ma zostać zatrudniona, musi być bezrobotna lub poszukująca pracy i zwrot tych kosztów jest objęty regułą pomocy de minimis. Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

 

Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta – pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem

Wsparcie uzależnione jest od płacy minimalnej, nie może także przekroczyć 20 godzin w miesiącu. Od 1 stycznia 2015 r. pracodawca może starać się również o dofinansowanie kosztów szkolenia tego asystenta.

 

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca występuje o takie dofinansowanie do starosty. Od 1 stycznia 2015 r. wysokość dotacji wynosi 70 proc. kosztu szkolenia.

(Źródło: www.niepelnosprawni.pl)